Regulamin placówki

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w klinice Estima, Med & Aesthetic, ul. Wimmera 14, 32-005 Niepołomice, zwanej dalej „kliniką”. Klienci kliniki są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem wizyt przed rezerwacją dowolnej usługi Kliniki, zwaną dalej „Usługą”.
 2. Regulamin, wraz z opisem Usługi, stanowi umowę na świadczenie usług.
 3. Na terenie Kliniki obowiązuje całkowity zakaz palenia, używania tytoniu, wyrobów tytoniowych, nikotynowych, papierosów elektronicznych, alkoholu i innych używek.
 4. Zakazane jest wprowadzanie zwierząt na teren Kliniki.

 

§ 2 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, ukończona 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania Regulaminu wizyt i korzystająca z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient nie ukończony 18 lat, korzystający z usług Kliniki za zgodą rodzica/opiekuna prawnego, wyrażoną w formie pisemnej.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin wizyt, stosowany przez Usługodawcę.
 4. Klinika – lokal, gdzie Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – świadczona przez Usługodawcę usługa, określona w § 4 Regulaminu.
 6. Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty, stanowiąca procentowo określoną kwotę Zabiegu, opisaną w § 5 Regulaminu.
 7. Usługodawca – Klaudia Kątniak, health&beauty, ul. Portowa 3a, 32-005 Niepołomice, NIP: 6832095824, REGON: 367707123

 

§ 3 Klienci

 1. Klientem Kliniki jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za zgodą opiekuna, którego pisemna zgoda może być żądana przez Pracownika Kliniki.
 3. Klient jest zobowiązany do udzielenia informacji o stanie zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas Zabiegu.

 

§ 4 Świadczone usługi

 1. Usługodawca oferuje usługi dostępne w aktualnej ofercie.
 2. Klient przed wyborem Usługi powinien zapoznać się z jej opisem, przeciwwskazaniami, zaleceniami, czasem trwania i ceną dostępnymi na stronie internetowej kliniki.
 3. Przed rezerwacją Klient jest informowany o najbliższym terminie Usługi i wymaganym wyprzedzeniu rezerwacji.
 4. W przypadku częstych odwołań wizyt przez Klienta lub niestawienia się na wizytę bez odwołania więcej niż 3 razy, Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty.

 

§ 5 Rezerwacja wizyt

 1. Rezerwacje można dokonywać bezpośrednio w klinice, telefonicznie, przez social media lub online.
 2. Klinika może pobierać zadatki na zabiegi powyżej 600 zł oraz dla modelek na szkoleniach. Zadatek 100 zł dla zabiegu poniżej 600 zł.
 3. Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania wizyty minimum 48h przed planowanym Zabiegiem. W przypadku odwołania w krótszym terminie zadatek przepada.
 4. W przypadku niestawienia się na wizytę Klienta, zadatek przepada.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jeśli Zabieg nie został wykonany w tym okresie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy po wykonaniu Zabiegu, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Klinikę związanych z wykonanym Zabiegiem.
 3. Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, jeśli Zabieg został wykonany z wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.

 

§ 7 Cennik

 1. Ceny usług podane są w cenniku dostępnym w Klinice oraz na stronie internetowej.
 2. Ceny usług podawane są w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 3. Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług, o czym Klienci zostaną poinformowani najpóźniej na 14 dni przed planowanym Zabiegiem.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia świadczenia Usługi.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 roku.


Klinika Estima, Med & Aesthetic

Klaudia Kątniak, health&beauty
ul. Wimmera 14, 32-005 Niepołomice